CERTIFIKATPROV FÖR FÖRSVARSMAKTSHUND

Anvisningar och regler för rubricerat prov, utarbetade av Försvarsmaktens Hundtjänstenhet i samverkan med Svenska Brukshundklubbens Tjänstehundssektor.

Reviderade anvisningar och regler gäller fr.o.m. 2007-01-01. Utvärdering och ev. revidering skall ske årligen i november varje år. Revideringen sker i samverkan mellan Försvarsmaktens Hundtjänstenhet (FHTE), FÖRBE RIKSHV och Svenska Brukshundklubben (SBK). Därefter tillställs underlaget Svenska Kennelklubben (SKK) för godkännande vad avser provet som meriteringsgrundande.

 

ANVISNINGAR

Samtliga moment bedöms enligt bedömningsprotokoll. I bedömningsprotokollet markeras det alternativ som bäst överrensstämmer med hundens/ekipagets reaktion/uppträdande kompletterat med kommentarer. Av bedömningsprotokollet skall även framgå om hunden/ekipaget är godkänd i resp. moment samt om hunden/ekipaget är godkänd eller inte i provet som helhet.

Hunden/ekipaget skall vara godkänd i samtliga moment för att godkännas som FM-hund och därmed kunna krigsplaceras.

Lydnadsprov genomförs ej vid provtillfället. Lydnad, motsvarande Lägre klass enligt SBK:s regler för officiella bruksprov med undantag för apportering och kryp samt tillägg av fritt följ, skall vara genomförd före certifikatprovet med lägst betyg godkänd i samtliga moment. Lydnadsprovet bedömes av en (1) bruksprovsdomare av I:a eller II:a klass. Alla lydnadsmomenten skall vara funktionella och nyttjas för att underlätta bevakningsarbetet och skall ej likställas med tävlingslydnad. Hunden skall uppträda tyst under lydnadsprovet.

Domarprotokoll kontrolleras före provtillfället av arrangören.

Provet genomförs under 2 dagar med mellanliggande natt.

För att minska skillnaden mellan träning och arbete vid militärt förband skall föraren använda arbetstecken. Utrustning skall bäras likadant under hela provet. Antingen synligt eller osynligt.

Allmänt gäller att det är markeringen som sådan, som är väsentlig. Med detta menas att ett felaktigt arrangerat moment som ger annan markering än vad som avsetts skall anses som godkänt och momentet behöver ej göras om.

De i provet angivna värdena för avstånd, åldrar och sträckor skall ses som riktvärden och bör ej understigas. Dock skall hänsyn tas till rådande väderleksförhållanden.

Eventuella avvikelser skall godkännas av kontrollant före provet.

Antal hundar vid provtillfället bestäms av arrangören i samråd med kontrollanterna. Rekommenderat antal 6-8 hundar.

Arrangemang och provområde skall besiktigas av kontrollant före provet. Om möjligt skall redan godkänd hund nyttjas innan provstart för att kontrollera provets värde under rådande väderlek.

Provledaren avgör om publik kan medfölja under provet. Provledaren ansvarar för att publiken befinner sig på anvisad plats och uppträder anvisat sätt innan och efter det att hunden anlänt.

 

BESTÄMMELSER

Vid Certifikatprov för Försvarsmaktshund (FM-hund) arrangerat av Svenska Brukshundklubben (SBK) gäller Svenska Kennelklubbens allmänna bestämmelser med undantag för oregistrerad hunds rätt att deltaga. Speciellt skall information avseende ID-märkning, hinder för deltagande, oacceptabelt beteende samt dopingreglemente uppmärksammas.

Villkor för deltagande

a) Certifikatprov Försvarsmaktshund är öppet för svenskägda hundar, även blandraser och oregistrerade. För registrerad hund gäller: Svenskägd hund ska vid provtillfället vara registrerad i SKK. Svenskägd hund som är född före 2001-01-01 kan ha norskt registreringsnummer.

b) Hund född efter 1997-01-01 ska vara ID-märkt, detta gäller även hund av ras för vilken SBK har avelsansvaret född efter 1992-01-01. 

c) Hund ska vara  vaccinerad enligt  SKK:s  Tävlings- och championatbestämmelser.

d) För förare gäller svenskt medborgarskap samt medlemskap i SBK.

Hinder för deltagande

I prov får ej delta 

a) hund som har smittsam sjukdom eller ohyra, ej heller hund som under de tre senaste månaderna haft eller misstänks ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller om den under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar,

b) hund som på grund av sjukdom eller skada icke utan fara för sin  hälsa kan delta i provet,

c) svans- och/eller öronkuperad hund som enligt SKK:s Tävlings- och championatbestämmelser ej är utställningsberättigad,

d) hund som utsatts för  doping eller andra otillbörliga förhållanden (se  "Nationellt dopingreglemente för hund" - rekvireras från SKK),

e) importerad hund inom två månader efter karantänsvistelse,

f) dräktig tik senare än 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, samt får ej heller deltagande ske förrän 75 dagar efter valpning.

g) hund, som vid tre tillfällen tilldelats 0 pris, pga att den visat aggressivitet eller tydligt flyktbeteende. Med tydligt flyktbeteende menas då hund kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg

h) Förare/ägare till hund som deltar i tävling/prov får ej tjänstgöra som funktionär.

Kontroller

Arrangör är skyldig att kontrollera
- att hunden är ID-märkt (Kontroll av ID-märkning kan ske genom stickprov.)
- att hunden är vaccinerad  enligt gällande bestämmelser
-
att föraren har giltigt medlemskap.

Protest och besvär

a) Den som deltagit i prov med hund och därvid anser sig ha tillfogats orätt, äger söka rättelse genom att avge protest till kontrollant. Härvid gäller: Protest får inte avse domslut utan endast tekniskt fel. Protest ska vara skriftlig och avlämnas till arrangören senast  en halvtimme efter det momenten slutförts. Avslagen protest ska skriftligen motiveras.

b) Om klagande inte skulle låta sig nöja med kontrollants beslut kan han/hon besvära sig hos FS. Härvid gäller: Besvär ska skriftligen vara FS tillhanda senast en vecka efter  det klagande fått del av kontrollantens beslut.

Avstängning av hund

a) Oacceptabelt beteende
Hundar som under prov uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar ska avvisas från provområdet.

b) Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer
Tjänstgörande kontrollanter och funktionär är skyldig att på särskild blankett skriftligen till SKK rapportera då hund under prov visat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.

Förares skyldigheter

Förare är skyldig att väl känna och följa de regler och anvisningar som utfärdas för prov samt de ytterligare anvisningar som meddelas av provledaren.
Det är förbjudet att aga hund under pågående prov. S k tagghalsband eller rosenkrans får icke användas under prov.

Övrigt

Därutöver gäller för deltagande i Certifikatprov FM-hund följande:

1. Hunden skall vara skottfast.

2. Hunden skall ha en mankhöjd på minst 45 cm enligt rasstandard. Oregistrerad hund skall mätas om tveksamheter avseende mankhöjd råder.

3. Hunden skall vara röntgad avseende armbågsleder och höftleder. Godkänd status för höftled (HD) är grad A och B, samt UA på armbågslederna (AD). HD grad C samt AD grad 1 kan i vissa fall accepteras, det skall då finnas en separat tjänstebedömning av SKK officiell avläsande veterinär. Den separata tjänstebedömningen bekostas av hundägaren.

4. Hunden skall vid provtillfället vara minst 18 månader och ej ha fyllt 5 år.

5. Hunden skall ha lämpligt hårlag, vilket innebär underull och täckhår.

6. Hunden/ekipaget skall via disponibilitetskontroll vara krigsplaceringsbar Disponibilitetskontroll skall vara klart innan utbildningen startar.

7. Hunden skall vara godkänd vid inträdesprov bevakningshund.

8. Löpande tik må deltaga efter kontrollants medgivande. Dock skall löpande tik genomföra momenten som sista hund.

Förare av hund

Annan person än ägare kan vara förare av hunden. Byte av förare under provet får ske. Detta gäller dock ej hemvärnsekipage där hela ekipaget bedöms.

 

Fältprovet omfattning

1. Mottagning      
2.  Bastjänst
3. 
Spårprov
 
4.
 
Bevakningsprov  
5. 
Patrullering

Arrangören äger rätt att förändra turordningen mellan momenten 3, 4 och 5.

Krav för godkännande

Hunden/ekipaget skall vara godkänd i samtliga moment.
Båda kontrollanterna skall vara överens om godkännande.

Omprov

Underkända delmoment kan efter kontrollanternas bestämmande provas på nytt under pågående prov.
Funktionär kan vara förare under omprov(dock ej på Hemvärnsekipage). Om omprov underkänns skall hunden gör om hela provet vid annat tillfälle.

Funktionärer

Vid provet tjänstgör två (2) kontrollanter och två (2) provledare auktoriserade av SBK. Övriga funktionärer utses av ansvarig provledare.
Kontrollanterna tillsätts av respektive distrikts tjänstehundsektor. Ingen får tjänstgöra som funktionär/kontrollant då egen hund prövas.

Kontrollanternas uppgifter

1. Kontroll av momentens uppläggning samt tänkt genomförande innan provet.
2.
Bedöma hundarna/ekipagen under provet.
3. Bedöma hundarnas/ekipagens användbarhet i krigsorganisationen.

Provledares uppgifter

1. I god tid innan provtillfället, ta kontakt med aktuellt förband för information och inbjudan.
2. Ansvara för alla förberedelser inför provet för att säkerställa att provet genomförs på ett korrekt sätt och att samtliga funktionärer är insatta i sina uppgifter.
3.
I god tid innan ta kontakt med kontrollanterna för att av dessa få anvisningar för provets genomförande.
4 Ansvara för administrativ handläggning.

Administration innan provet

Starttillstånd för utbildning av FM-hund sökes enligt SBK:s anvisningar. Ansökan handläggs av distriktets tjänstehundssektor i samverkan med aktuell utbildningsgrupp eller förband

SBK:s Tjänstehundavdelning tillhandahåller erforderliga kontrakt och bedömningsprotokoll.

Kontrakt

När hunden godkänts skall ägaren teckna kontrakt med FM. Kontrakterad hund upptas i speciellt register och kallas FM-hund.

Administration efter genomfört prov

Senast 8 dagar efter genomfört prov insänds samtliga bedömningsprotokoll samt kontrakt enligt SBK:s anvisningar för vidare handläggning och rapportering till FHTE samt SKK.

Ansvarig provledare svarar för att alla handlingar är fullständigt och korrekt ifyllda.

Diplom m.m.

Hund som avlagt godkänt prov tilldelas diplom och tygmärke

Ekonomisk ersättning i form av premie samt ersättning till arrangerande klubb utbetalas vad avser ekipage till Hemvärnet av aktuell utbildningsgrupp. I övrigt administreras premier och ersättningar för hundproduktion av SBK

Utbildningspremie till hundförare i Hemvärnet utbetalas först efter det att föraren genomfört en (1) tjänstgöringsperiod (f n 20 tim).

 

REGLER

1.  Kontakttagande, besiktning/hantering och samarbete.

Målsättning

Kontrollera hundens vilja /ovilja att ta kontakt med främmande människa samt hundens förmåga att låta sig hanteras och samarbeta med okänd person.

Anvisning

Hunden med förare står i direkt anslutning till publik/funktionärer.

Kontrollant eller av denne utsedd lämplig person, ansluter från sidan och hälsar på föraren. Om hunden ej tar kontakt med kontrollanten skall kontrollanten skapa anledning för hunden att ta kontakt genom att prata med hunden. Om hunden fortfarande inte tagit kontakt skall kontrollanten ej tvinga hunden till kontakttagande utan momentet avbryts och hundens uppträdande antecknas under anmärkningar.

Efter kontakttagande går kontrollanten ca 5 m där hundens vilja att följa med/samarbeta testas. 5m från gruppen vänder kontrollanten upp mot gruppen och gör halt.

På denna plats sker en ingående kontroll av hundens ben, tassar, päls/hud och öron. Vidare kontrolleras hundens ID-nummer samt tänder. Efter denna hantering lämnas hunden åter till ägaren. Som avslutning skall hunden lastas, i för hunden okänt fordon, för transport Härvid skall hanterbarheten och uppträdande mot andra hundar särskilt kontrolleras.

 

2. Bastjänst.

Målsättning

Kontrollera hundarnas förmåga att slappna av i basmiljö. Hundarna skall kunna avhämtas, utfodras m.m. av för hunden okända människor.

Anvisning

Hundarna lämnas till funktionär efter mottagning och kopplas därefter upp i basmiljö. Hundarna förblir i basmiljö under hela provet med undantag för genomförande av aktuellt moment då funktionär lämnar ut hunden till föraren. Efter genomfört moment återförs hundarna till basen av funktionär. Hundens förmåga att vara tyst och kunna slappna av skall kontrolleras. Om arrangören inte tillhandahåller kojor/gryt får hundens egen bilbur användas. Bastjänsten pågår till dess att sista hund genomfört sista moment.

 

4. Spårprov med patrullering och spårupptag.

Målsättning

Kontrollera hundens förmåga att markera och följa ett spår.

Anvisning

Spårupptag och spårning bedöms var för sig. Spårövergång får ej ske närmare än 50m från start.

Patrullering sker i råterräng, 200m.

Vid spårupptag koppelspårar ekipaget ca 20 m. Därefter görs en halt på 5 minuter. På direktiv selar föraren på hunden och fortsätter spåra. Bakspår anses som godkänd markering. Vid bakspår vänds ekipaget av kontrollant efter ca 20 m. För godkänt krävs att hunden markerar spårövergången vid första tillfället.

Spårets längd 1500 m  Spåret skall innehålla minst 2 st 90-graders vinklar. Ålder 90 min. Max tid: 90 min. Antal föremål = 3 + slut. Krav för godkänd = 1 + slut. Föremål skall vara av varierande slag (trä, plast, metall och textil) och inneha storlek enligt SBK:s tävlingsbestämmelser.

 

5.  Bevakningsprov

Målsättning

Kontrollera hundens förmåga att uppfatta och markera en i skogsterräng gående person.

Anvisning

Provet utförs stillastående från bevakningsplats under 60 min, och om möjligt i mörker. Förarna får sina hundar utanför basområdet av funktionär. Figuranternas rörelseschema enligt särskild bilaga.

Figuranterna startar på provledarens order 150 meter från hundarna och rör sig, på markerad bana, växelvis enligt i förväg uppgjort schema. Två halter om 5 respektive 10 minuter skall genomföras. För godkännande krävs att hundar markerat före 50 metersgränsen. Kontrollant kan begära ytterligare figurantförfyttningar för att utröna oklarheter. Efter bevakningsprovet skall hundarna åter till basen för fortsatt bastjänst.

Funktionär återför hunden till basen.

Alternativ 1. Hundarna i en grupp med 6 – 8 hundar placerade med 5 meters mellanrum.

Alternativ 2. Hundarna i två grupper med 3 – 4 hundar placerade med 10 meters mellanrum.

 

6. Patrullering

Målsättning

Kontrollera hundens förmåga att under patrullering markera människor vid sidan av patrullstigen. Vid provtillfället kan vallningen av stigen variera. (motvallad, flödesvallad och råterräng)

Anvisning

Patrullsträckans längd: ca 1000 meter, vindfigurant: 50-80 meter, ljudfigurant startar 100 meter från stigen och går ”snett mot” hunden. Enligt särskilt rörelseschema.

- En minuts halt vid första vinkeln.
-
Figuranten ej närmare stigen än 50 meter
- Sidledsförflyttningen parallellt med stigen skall vara 50 meter

-
Figuranten får ej bli synlig för hundarna

Kontrollanterna bestämmer beroende av rådande väderlek och markförhållanden vilken typ av ljud samt volym som skall nyttjas.
För godkännande krävs att hunden markerar figurant under patrullering.
Provledare skall ej kommendera stillastående bevakning i närheten av figuranten.
Om däremot föraren väljer att göra stillastående bevakning och därvid får markering skall hunden bedömas som godkänd.

         
  Protokoll   Tjänstehunden