Mentaltest i Korning ”Old”

Man skall ha i minnet att hundens beteende som man kan se vid de olika testsituationerna grundas på ärvda egenskaper men vi kan inte utesluta att hundens erfarenheter i livet påverkat beteendet i både positiv och negativ riktning. Nedan följer en populär sammanfattning.

Fördjupning kan ske i HundI där grunderna finns angivna.

Tillgänglighet
Hundens anlag att ta och besvara kontakt med för hunden främmande människa

Jaktkamplust:
Hundens anlag att förfölja och gripa ett "byte" i detta fall en trasa.

Social kamplust:
Hundens anlag i att uppmana och svara på sociala kampinviter. Den sociala kampen kännetecknas av låg framkropp och rörelser i sidled med låg kroppsställning där hunden vänder bort huvudet för att ge motparten tillfälle att svara.

Temperament:
Hundens vakenhet och förmåga att starta och att anpassa sig i nya situationer.

Skärpa:
Avser aggressivitet. Aggressiviteten är hundens förmåga att lägga tyngd och kraft i ett handlande. Aggressiviteten får inte kvarstå när momentet är över.

Försvarslust:
Hundens förmåga att försvara sig och förmågan att stoppa ett hot. Försvarslusten har alltid inslag av aggressivitet.

Nervkonstitution innehåller tre funktioner:
a) Kopplingsförmåga: Rätt handling, intensitet och mängd mot retningen.
b) Koncentrationsförmåga: Vidmakthålla intresset och fullfölja.
c) Avreaktionsförmåga (när retningen upphört): Förmågan att undersöka och ta kontakt samt förmågan att kunna koppla av och att lösa nya situationer.

Hårdhet:
En sammansatt egenskap där flera anlag bl.a. avreaktionsförmåga, skapande av minnesbilder, dominans har inverkan. Dvs hundens förmåga att skapa bestående minnesbilder.

Dådkraft:
En sammansatt egenskap där flera anlag där bl.a. nervkonstitution, aggressivitet, dominans samt försvarslust ingår.

 

Genomförande:
För att undersöka och värdera hundens mentalitet genomförs följande standard program som bedöms av två mentaldomare med stöd av ett värderingsprotokoll.
Testledaren ger hela tiden hundföraren erforderliga anvisningar med hänsyn till hundens beteende.

Moment 1: Kontaktvillighet
Avser att presentera hund, testledare (TL) och åskådare för varandra och samtidigt ge domarna chans att bedöma kontaktvillighet hos hunden. Hunden ges tillfälle att undersöka gruppen av medföljande människor innan ekipaget går fram till TL hälsar på hundföraren (HF) och hunden. TL tar sen med hunden på en promenad ca 10m där denne kontrollerar hundens identitet. Därefter återlämnas hunden till HF.

Moment 2: Leklust
Avser att värma upp både hund och föraren. I leken kan man också se hundens förmåga till samarbete. Föraren leker först med hunden och låter sedan testledaren ta över.  

Moment 3: Jaktkamplust (Lillabytet)
Avser att testa hundens lust att springa efter och gripa ett litet "byte" som rör sig zickzack 20 meter framför hunden. Momentet genomförs två gånger.
Man värderar intensiteten i förföljandet, koncentrationen i utförandet och inställningen vid gripandet.  

Moment 4: Jaktkamplust (Stora bytet)
Avser att testa hundens lust att springa efter ett "stort byte" som även det rör sig från hunden i ett zickzack mönster. Bytet utgörs av en människa under en filt.  Man värderar intensiteten i förföljandet, koncentrationen i utförandet och inställningen vid byteskontakten då hunden snabbt upptäcker att det är en människa under filten..  

Moment 5: Flockkänsla (Figurraden)
Avser att testa hundens lust och förmåga att återfinna föraren och övervinna konflikten som uppstår när hunden upptäcker att skyttefigurer finns i förarens flyktväg.  Momentet genomföres två gånger och vid andra gången dyker ytterligare en figur upp 3 meter framför hunden i springriktningen.

Moment 7: Överraskning (Dumpe)
Avser att testa hundens förmåga att agera i en överraskande situation då den ej är engagerad i en annan handling. HF går med slakt hängande koppel mot en av TL anvisad punkt när hunden är 3 m framför Dumpe rycks den upp.  Hunden skall efter avreaktion i anslutning till Dumpe passera några gånger.

Moment 8: Ljudkänslighet (Skrammel)
Avser att testa hundens reaktioner vid buller. Föraren går med hunden i löst hängande koppel mot anvisad punkt, precis när hunden passerar skramlet skall bullra.  Hunden skall efter avreaktion passera skrammlet några gånger.

Moment 9: Social Kamplust (Trumgubben)
Avser att testa hundens lust att svara mot och uppmana med kampbeteenden. Föraren ställer upp sig på en anvisad punkt och håller ett fast grepp i koppel-ändan. Trumgubben kommer att starta på sitt agerande från dold plats med att ge ifrån sig ett läte. Trumgubben rör sig sedan ca 10m i dold terräng innan han på 20 meter ifrån hunden kommer att dyka upp rakt framför hunden och starta sitt spel som följer ett fast banemönster oavsett hur hunden agerar. Rörelserna som trumgubben gör sker i smygande maner och låg kroppsställning med ömsom uppmanande utmanande inbjudande rörelser. Trumgubbe vänder även bort blicken för att ge hunden tillfälle att svara alt uppmana själv. Trumgubben kommer att stanna 4m från hunden vända sig om och demaskera sig .

Moment 10: Dominans (Släden)
Avser att testa hundens lust att bestämma, stoppa och hävda sig mot den hotande kommande ”VinterErik”. Föraren ställer på anvisad plats, håller ett fast grepp i koppeländan. Figuren är placerad dold 20m från hunden. Figuren skall bli synlig för hunden i samma ögonblick som den sätts i rörelse. Figuren skall dras mot hunden i ett långsamt jämt tempo och stanna 4 meter från hunden. Hunden skall passera fram och tillbaka i anslutning till ”VinterErik”.  

Moment 11: Försvarslust (Spöken)
Avser att testa hundens lust att försvara och förmåga att stoppa en inkräktare. Föraren ställer upp på anvisad plats och håller ett stadigt tag i koppel-ändan. De två spökena är initialt placerad dolda för hunden, på 20m. På kommando av TL börjar dessa successivt växelvis röra sig sakta och stereotypt mot hunden. Vind får ej röja genom vittringen  att spökena är utklädda människor. Momentet är slut då spökena nått 4 m från hunden. Demaskering och kontakt.

Moment 12: Skottprov
Hund och förare ställer upp på anvisad plats, kopplar lös hunden och upptar en lek med hunden till sin hjälp har denne en kamptrasa. Under denna aktivitet avlossas 2 skott med 15 sekunders mellanrum. Sen avslutar man leken kopplar sin hund gömmer trasan förflyttar sig några steg och efter ett tag skjuts även 2 skott under passivitet.  

Fördjupning i ämnet kan du läsa i HundI 1970

       
  Åter Mental

Utvärderingstabell