Mentaltest (MT) 2007

Den gamla mentaltesten kan du läsa om här.

Vill du fördjupa din kunskaper?
Läs HundI 1970 Lämplighetstest.

 

Den nya mentaltesten (MT 2007-01-01)

Moment 1 - Kontaktvillighet  

Syfte
Att utröna hundens sociala självsäkerhet och förmåga att ta kontakt med och besvara kontakt från främmande människor.

Genomförande
1.
Hund och förare passerar runt publiken så att den har möjlighet att få kontakt med publiken.
2. Hund och förare går fram till testledaren, minst 10 meter från publiken.
3. Testledaren är passiv.
4. Testledaren hälsar på föraren, om hunden tar kontakt först besvara kontakten.
5. Testledaren hälsar på hunden.
6. Testledaren tar en kort promenad med hunden, sätter den vänd mot föraren utan kommando, tar fysisk kontakt, klappar om hunden och återlämnar därefter hunden till föraren.
7. Föraren håller i öglan på kopplet. Testledaren genomför en hantering och visitation av hundens huvud, tänder, bål och ben, alla 4 benen ska lyftas.
8. Hunden ges möjlighet att ta kontakt med publiken, föraren ställer sig framför och i direkt anslutning till publiken. Publiken ska bilda mur bakom hund och förare.
9. När hunden riktar uppmärksamhet utåt startar figuranten på 40 meter att närma sig publiken med riktning mot föraren och hälsar på denne.
10. Om hunden tar kontakt – besvara kontakten. Figuranten ansluter till publiken.
11. Om hunden avvisar ska figuranten passera och ansluta till publiken. Förare och hund lämnar publiken som grupperar om sig. Därefter kommer hund och förare tillbaka och tar förnyad kontakt med publiken.

Anm. Det är viktigt att hälsning, transport och hantering av hunden genomförs på ett lugnt och tryggt sätt och att hunden ges möjlighet till att skapa en relation med testledaren före visitationen.

     
  Skiss hundens entré  
     

 

 Moment 2 - Samarbete och Konkurrens om föremål

Syfte
Under detta moment bedöms hundens vilja att starta en dragkamp, konkurrens om föremål, och att samarbeta med föraren och en främmande person, testledaren.

Material
Lekföremål
= starkt föremål – hård bitstock i säckväv – ca 50 cm långt och ca 6-7 cm tjock med ett handtag i vardera änden. Ett likadant föremål ska finnas för att, vid behov, användas som avledningsföremål.

Genomförande
Hund och förare går till anvisad plats, ca 10 m från åskådargruppen. Därefter kopplas hunden lös, vilket den ska vara under hela momentet. Testledaren ger alla instruktioner innan bitstocken tas fram. Föraren ska inte kalla in hunden förrän efter tillsägelse (om hunden inte kommer själv).

1. Föraren håller hunden i halsbandet, presenterar lekföremålet för hunden och kastar sedan iväg det. När lekföremålet landar släpps hunden. Om hunden griper föremålet och återvänder till föraren kampar denne med hunden. Om hunden inte återvänder direkt, avvakta för att se vad hunden gör spontant. Om hunden inte självmant kommer tillbaks till föraren med lekföremålet ger testledaren order till föraren att kalla in hunden. När hunden kommer till föraren kampar denne med hunden. Om hunden inte tar med lekföremålet tillbaks till föraren hämtar föraren lekföremålet och startar en dragkampmed hunden.

2. Testledaren tar över dragkampen med hunden, testledaren flyttar sig 5 meter bort under dragkampen. Testledare tar loss föremålet (ev. får föraren hjälpa till) håller hunden i halsbandet och kastar iväg lekföremålet. När lekföremålet landat släpps hunden. När hunden tagit lekföremålet avvaktar testledaren en stund för att se vad hunden spontant gör. Om hunden inte kommer tillbaks till testledaren självmant, lockar testledaren in hunden. Därefter startar testledaren en ny dragkamp med hunden. (Om hunden inte kommer till testledaren, kallar föraren in hunden och därefter fortsätter testledaren.)
Dragkampen pågår ca 20 sekunder och avslutas med att testledaren släpper föremålet med ena handen och vänder bort huvudet, hunden får kämpa till sig föremålet.

3. Föraren tar lekföremålet från hunden och lämnar över det till testledaren.

     
  Skiss inledande leken  
     

 

Moment 3 - Gripande och Konkurrens om föremål på 5 och 40 meter

Syfte
Att utröna om och hur hunden har förmåga att aktivt gripa, hålla kvar och tillkämpa sig ett hårt föremål först på 5 meter och därefter på ett avstånd av 40 meter från föraren.

Material
Lekföremål
= starkt föremål – hård bitstock i säckväv – ca 50 cm långt och ca 6-7 cm tjock med ett handtag i vardera änden. Ett likadant föremål ska finnas för att, vid behov, användas som avledningsföremål.

Miljö
Momentet ska förläggas i öppen terräng, plan mkt gles skog eller liknande, ej lydnadsplan eller starkt motljus i form av lågt stående sol.

Genomförande
I direkt anslutning till momentet ”Konkurrens om föremål på 5 meter” kopplar föraren hunden och avlägsnar sig till anvisad plats (40 m bort). Testledaren står kvar på platsen med föremålet.

  Gripande på 5 meter    Gripande på 40 meter  
 

Föraren står kvar och håller hunden i hals-bandet. TL backar undan 5 meter från hunden..

  Föraren kopplar hunden och avlägsnar sig till anvisad plats 40 meter bort. TL står kvar på platsen med lekföremålet. När föraren kommer fram till anvisad plats kopplar han/hon loss hunden och håller den i halsbandet.  
         
  TL intresserar hunden för lekföremålet genom att slå det i marken 3 gånger. Därefter håller TL lekföremålet i midjehöjd och något ut från kroppen på sin vänstra eller högra sida beroende på domarens placering. Håll lekföremålet i handtagen,   TL intresserar hunden för lekföremålet genom att slå det i marken 3 gånger. Därefter håller TL lekföremålet i midjehöjd och något ut från kroppen på sin vänstra eller högra sida beroende på domarens placering. Håll lekföremålet i handtagen,  
         
  Föraren släpper hunden.   Föraren släpper hunden.  
         
  När hunden kommer mot TL ska denne hålla ögonkontakt med hunden.   När hunden kommer mot TL, ska TL hålla ögonkontakt med hunden. När hunden är ca 5 meter från TL börjar denne sakta röra sig rakt bakåt backande från hunden. Viktigt är att följa med i rotationen om hunden har hög fart vid gripandet. Ögonkontakt bibehålls under hela momentet om hunden griper direkt. (Hundarsom bjuds in till gripande ska inte utsättas för ögonhot.)  
         
  Om hunden griper direkt startar en konkurrensdragkamp om lekföremålet med bibehållen ögonkontakt. Dragkampen pågår ca 20 sekunder.   Om hunden griper direkt startar en konkurrensdragkamp om lekföremålet med bibehållen ögonkontakt. Dragkampen pågår ca 20 sekunder.  
         
  Om hunden inte griper är momentet gripande på 5 meter slut.   Hundar som kommer fram till TL, men inte griper direkt, bjuds in till dragkampen genom att TL håller lekföremålet med båda händerna och för det med korta knyckiga rörelser i riktning mot marken under högst 30 sekunder utan ögonhot. Om hunden inte griper är momentet gripande på 40 meter slut.  
         
  TL drar upp lekföremålet mot kroppen och belastar hunden genom att gå emot den 3 steg.   Om hunden griper – genomför enligt punkt 5 och 8 men utan ögonhot  
         
  TL står passiv i ca 10 sek med bibehållen ögonkontakt. Hund som kliver ur under passivitet men återgår i aktivitet inom tidsramen är fortfarande med i be-dömningen.   TL står passiv i ca 10 sek med bibehållen ögonkontakt. Hund som kliver ur under passivitet men återgår i aktivitet inom tidsramen är fortfarande med i be-dömningen.  
         
   TL släpper lekföremålet med en hand, vänder bort huvudet och låter hunden kämpa till sig lekföremålet,  
TL släpper lekföremålet med en hand, vänder bort huvudet och låter hunden kämpa till sig lekföremålet,
 
         
  Skiss uppträdande  
     

Moment 4 - Förföljande och Uthållighet

Syfte
Momentets första del: Att testa hundens lust att springa efter och gripa ett litet föremål/byte i rörelse.

Momentets andra del: Att testa hundens förmåga att bibehålla intresset för ett ”försvunnet” föremål/byte.

Utformning
Sätt 5 stycken järntenar i marken som anpassas för att applicera hjul på. Hjulen skall löpa lätt och tyst, samt vara utformade så att linan kan löpa utan att lätt falla ur (se nedanstående skiss). Fäst en trasa i en tillräckligt lång lina, som läggs i sick-sack mellan hjulen. Funktionären skall vara dold för föraren och hunden och ej kunna avslöjas av vinden. Funktionären springer i högsta fart till ett utsett ställe och stannar. Elektrisk anordning kan användas. Linan skall vara så avmätt att ”bytet” stannar på rätt plats synligt för domarna. När funktionären stannat tar denne i linan och gör två ryck i ”bytet”. Bytet skall vara synligt för hunden hela tiden.

Material
Föremål (byte) =stark trasa, ca 40-50 cm lång och ca 5 cm tjock av fiberfäll eller likvärdigt material. Föremålet byts ut mot nytt föremål, om det blivit blött eller lerigt. Observera att färgen ska vara i kontrast mot underlaget. Varje föremål ska vara försett med en ögla för att underlätta fastsättningen.

Miljö
Momentet ska förläggas till någorlunda plan mark, en bredare stig eller liknande, alternativt kan det läggas i direkt anslutning till skogsdunge. Ej appellplan.

Genomförande del 1
Bytet måste ha hög fart och knyckig flykt för att ge den rätta retningen som kan utlösa ett förföljande. Hunden stannas ca 10 meter från första hjulet. När ekipaget kommit fram ska bytet starta inom en (1) sekund! När trasan har passerat halva banan, hjul 3, ger testledaren ordern ”släpp” och föraren tar ett steg framåt och släpper hunden.

  Skiss utförande moment 1  

Genomförande del 2

Utformning
Momentets andra del (Uthållighet) utförs så att trasan dras in i ett cirka 15 cm grovt och ca 1 meter långt rör eller låda (ej metall). Röret/lådan ska maskeras något så att det inte är för iögonfallande under genomförandets första del (förföljandet).

Material
Föremål (byte) =stark trasa, ca 40-50 cm lång och ca 5 cm tjock av fiberfäll eller likvärdigt material. Observera att färgen ska vara i kontrast mot underlaget. Varje föremål ska vara försett med en ögla för att underlätta fastsättningen. Ca 15 cm tjockt rör/låda, väl förankrat i marken. Röret/lådan ska vara ordentligt tilltäppt i den bakre änden så att hunden ej kan dra ut haren ”bakvägen”

  Skiss utförande moment 2  

Moment 5 - Flockkänsla

Syfte
Att testa hundens förmåga att agera rationellt i en konfliktsituation i samband med att den ska återfinna den försvunne föraren.

Utformning
Ca 15 st ½-figurer (skyttefigurer) ordnas i ett hästskoformat system runt en stig eller liknande. Figurerna skall riktas inåt (mot centrumlinjen). Om möjligt bör figurerna helst ställas upp i överskådlig terräng. Mellan figurerna och den plats där föraren ska gömma sig ska finnas buskar eller skärm så att hunden inte ser var föraren gömmer sig. Det är dock viktigt att domarna kan se ända fram till förarens gömsle

Genomförande
Hunden och föraren placeras ca 25 meter framför figurraden. Testledaren har ett separat koppel (utan hake) som hunden hålls i. Föraren tar med sig sitt egna koppel och lämnar hunden springande. Framför första figurerna ropar föraren på hunden men skall därefter vara tyst. Föraren gömmer sig på den anvisade platsen ca 30 meter efter sista figuren. När föraren är på plats i gömstället väntar testledaren ca 15 sekunder och därefter dras den rörliga figuren upp, (hunden måste uppmärksamma rörelsen). Efter ytterligare ca 10 sekunder släpps hunden. Hunden släpps när den har blicken framåt även om detta sker efter t.ex. 8 sek. Får hunden problem att komma igenom eller förbi figurerna skall den ges god tid. Så länge den målmedvetet koncentrerar sig på att hitta föraren skall den inte brytas. Tappar hunden intresset eller går tillbaka till åskådargruppen sker följande:

1. Föraren ropar på hunden.

2. Testledaren går med hunden fram till figurerna.

3. Föraren kommer fram ur gömstället.

  Skiss bana flockkänsla  
     

Moment 6 – Socialt samspel – Trumgubbe ny.

Syfte
att testa om hunden engagerar sig i en social leksituation, utan hot eller aggressionssignaler från figuranten.

Utformning och miljö
Retningssituation för socialt samspel skapas genom att en figurant har sådan klädsel att den avviker från det normala. Färgen ska bryta av mot omgivningen. Lång rock eller slängkappa och huvudbonad.
Figuranten startar i dold terräng i jämnhöjd med hunden. Vid starten åstadkommer figuranten några ljud (Handklappning) Förflyttningen mot hunden sker med låg kroppsställning och utmanande snabba rörelser.
Viktigt att tänka på är att hundens försvarslust inte väcks med hotfulla beteenden från figuranten.

Genomförande
Figuranten startar med tre kraftiga ”handklappningar” därefter förflyttar sig figuranten osynligt för hunden ca 10 meter i sidled – och blir synlig på ca 30 meters avstånd från hunden. Där gör figuranten en första lekinvit. Figuranten spelar sedan med hunden utan hotande inslag på ett engagerande sätt så att hunden blir aktiv. Sök kontakt med hunden och var uppmärksam på hundens gensvar. Stanna upp, ge utrymme för hunden att svara och själv bjuda upp till lek.
Domare dirigerar eventuella avbrott och förändringar av figurantens agerande.
Figurantens uppträdande får inte utformas som ett hot. Figuranten avbryter provet på tecken från domare, vänder sig från hunden, tar av förklädnaden och går två steg från hunden.

Avreaktion
Viktigt att tänka på: Hunden får inte släppas för tidigt utan figuranten måste stå stilla.

  Spelskiss Trumgubbe  
     

Moment 7 – Överraskning (Dumpe)

Syfte
Att testa hundens förmåga att agera i en överraskande situation då den ej är engagerad i en annan handling.

Utformning och material
En overall, utan stoppning (mansstorlek 50-52), utan huvud, i färg som avviker från bakgrunden. I övre delen av Dumpe ska finnas en träribba som håller ut armarna. Det är viktigt att Dumpes ärmar sticker ut ordentligt så att den framstår som ett hot mot hunden. I övre delen av ribban sätts två krokar, som draglinan kan fästas i. Benen måste fästas djupt ned mot marken så att inget ”lufthål” uppstår och något isär för ökad stabilitet i uppryckt läge. Dumpe måste stå absolut stilla i uppryckt läge och placeras så att den kommer upp fritt. Dumpe arrangeras så att den kan ryckas upp framför hunden som en överraskning. Lämpligt med en fördjupning i marken bakom Dumpe .

Genomförande
Föraren går med hunden i förkortat koppel, som endast hindrar hunden att vika av i sidled från provplatsen, mot platsen för överraskningen. Tre meter framför hunden rycks Dumpe upp och skall förbli helt stilla. Föraren skall instrueras att stanna och släppa kopplet när Dumpe dyker upp samt rikta kropp och blick mot Dumpe.
Föraren förhåller sig helt passiv och handlar först efter tillsägelse från testledare.
Om hunden stannar och nosar eller går bakom föraren innan Dumpe rycks upp, kallas ekipaget tillbaka till startplatsen och får påbörja sin promenad på nytt. Har hunden stora svårigheter vid avreaktionen tar föraren hunden från platsen och overallen läggs ner och hunden ges på nytt tillfälle att komma fram för avreaktion. Observera att vid efterkontrollen ska Dumpe vara

  Skiss Dumpe - "bygge"  
     

Moment 8 - Ljudkänslighet

Syfte
Att testa hundens reaktioner i en överraskande bullersituation.

Utformning
Ljudet skall utformas så att det kommer helt oförmodat. Hunden får inte förvarnas genom avvikande anordningar. Ur avreaktionssynpunkt ska medhjälparen som sköter själva skramlet inte stå i dess omedelbara närhet. Skramlet ska vara tillverkat av en 30-60 cm stor trumma med en grövre kedja och några grytlock eller navkapslar i plåt inuti. Dessutom kan stenar eller mindre metallföremål placeras i trumman för att uppnå önskad ljudnivå .

Material
”Skramlet”
ska t ex bestå av en grov kätting med en längd av 1 – 1.5 m och två (2) grytlock samt stenar som läggs i

Miljö
Platsen/gömslet ska väljas så att domarna kan se hunden under hela momentet. Hunden ska utan risk för skador kunna fly eller hoppa undan. Hunden får inte förvarnas genom avvikande anordningar. Vid avreaktion är det viktigt att vägen som ekipaget ska passera på är fri och jämn samt markerad med snitslar vid början och slut, dvs. 10 meter före och 10 meter efter skramlet.

Genomförande
Ekipaget passerar platsen på ca 1 meter och skramlet skall komma precis då hundens bakdel passerat. Hunden får fritt agera och undersöka var ljudet kom ifrån. Visar den rädsla eller bristande initiativ hjälper föraren hunden till avreaktion. Föraren instrueras att släppa kopplet när skramlet börjar. Skramlet ska pågå tills hunden lokaliserat källan (dock högst 6 sekunder och minst 2 sekunder).

  Skiss skrammel  
     

Moment 9 - SLÄDE (”VinterErik”)

Syfte
Att testa hundens förmåga att engagera sig med aggression mot hotfullt objekt.

Material
Figuren ska placeras på en släde som glider lätt och utan besvär på underlaget. Den militära halvfiguren ska ha ögon med en svart pupill omgiven av vit ögonvita och med markerade tänder och vara påklädd med jacka och mössa. Linan ska vara av stumt material så att släden går att rycka fram mot hunden.

Genomförande
Släden startas på ca 35 meters avstånd och dras på plan terräng. Den dras mot hunden för att väcka mesta möjliga handling. Släden hanteras av en domare. Släden kan stoppas och/eller ryckas i samspel med hundens reaktioner. Släden stoppas då hunden visat den aggression den har alternativt när hunden ”backar ur” – vill lämna situationen. Släden dras som längst fram, till ett avstånd av två meter från förare eller hund, beroende på den som är närmast.

  Skiss släde - "VinterErik"  
     

 Moment 10 - Skottprov

 Syfte
Att testa hundens reaktioner och förmåga att aktivera sig under skottlossning.

Utformning/materiel
Skytten skall befinna sig 20 m från hunden. Vinden får inte vara sådan att ev. krutrök distraherar hunden. Lämpliga lekföremål skall finnas på platsen..

Genomförande
Föraren håller hunden i långt koppel utan att påverka den med kommandon, varvid två skott avlossas med 10 sekunders mellanrum. Föraren engagerar hunden i lek. När hunden startat leken ordentligt avlossas två skott med 10 sekunders mellanrum. Kan hunden inte förmås till någon aktivitet prövas hunden under passivitet.

 

 Bedömning se MT nyckel.     Åter mental        Åter startsida.

Maxpoäng 600
Godkänd 300-->
Väl godkänd 480-->