Prövning av hund som används för eftersök av sprängämnen eller bomber

1 § Prövning av hund som avses användas för eftersök av sprängämnen eller bomber består av lydnads- och fältprov. Varje prov är indelat i ett antal moment. Av momenten framgår bl.a. hur det skall genomföras och bedömas.


Lydnadsprov

2 § Lydnadsproven skall utföras enligt reglerna för tjänstbarhetsprov 1, lydnadsprov, 3 kap. 2–22 §§. Undantag göres för hopphindrets höjd vilket skall anpassas till hundens egen mankhöjd. Utöver detta skall hunden prövas i att bära munkorg, detta för att säkerställa helikoptertransport.


Fältprov
Sök i lokal

3 § Fyra lokaler skall var för sig genomsökas. Lokalerna skall vara möblerade lokaler eller lagerlokaler med gods där människor regelmässigt vistas och varje lokal skall ha en yta av minst 50 kvadratmeter. Sprängämnet skall utplaceras tre av lokaliteterna minst 1 timme före provets genomförande.  I någon eller några av lokalerna skall ej något sprängämne vara utplacerat.
Olika typer av sprängämne, varav ett skall vara militärt, placeras väl dolda.  De olika partierna skall innehålla minst 125 gram/var. Partierna skall vara apterade alternativt placerade så att provledaren kan bedöma om mineringen utlösts av hund eller förare.

Allmänna råd

Vid aptering bör teknisk utlösning med ljus eller ljudsignal användas om det är möjligt.


Sök utomhus

4 § Utomhus, inom ett område av ca 2500 m2, utplaceras sprängämne vars storlek är så anpassad så att önskad effekt uppnåtts på objektet. Provledaren lägger upp söket i av honom utsedd miljö, typ av väg, gata, torg, banvall etc.  Till utomhussöket hör eventuella fordon samt området utvändigt om mindre byggnader.


Miljöprov- samt uthållighetsprov

5 § Provledaren lägger upp sök i extrem miljö, såsom hala golv, gallertrappor, höga höjder samt i bullriga utrymmen. Provet skall fortgå under minst 30 minuter. Hund som påverkas av miljö och visar klara brister i söket underkänns.


Säkerhetssök

6 § I en lokal av typ hotell, konferenssal, teater biograf eller liknande där flera människor vanligen uppehåller sig göms sprängämne i en mängd av minst 125 gram. I ett utrymme utplaceras ett antal väskor alternativt paket, brev varav ett innehåller minst 20 gram sprängämne.


Genomförande och bedömning av prov

7 § För att godkännas skall hunden vid sökprovet villigt söka samt med säkerhet markera samtliga gömmor. Hunden får inte genom sitt markeringssätt utlösa någon minering.

Under provet skall särskilt beaktas
1.  patrullens säkerhet,

2. patrullens färdighet,.
3. sökteknik och taktik,
4. preparatsäkerhet och
5. sökuthållighet.

8 § Hunden skall provas i sök kopplad och okopplad.  Vid minst ett söktillfälle skall hunden dirigeras på avstånd till ett av provledaren utsett område.

När hunden gjort markering för sprängmedel skall föraren meddela provledaren.

Underkännes hunden i visst moment skall hunden tas ur tjänst.

Omprov skall ske inom två månader.

9 § Efter avlagt prov, som skall ske årligen, dock att längst 14 månader får förflyta mellan provtillfällena, skall provledaren avge en tjänstbarhetsbedömning enligt följande: godkänd respektive ej godkänd samt upprätta protokoll på härför avsedd blankett (RPS blankettserie 214, Prövning av hund för eftersök av sprängämnen eller bomber).

         
  Tjänstehund   Polishund allm  
         
  Åter startsida