Polishunden allmänt
Rikspolisstyrelsens författningssamling
ISSN 0347–545X beslutade den 23 februari 2000.

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prövning av Polisens hundar;

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 4 förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande allmänna råd.

Utdrag Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prövning av Polisens hundar; beslutade den 23 februari 2000.

1 kap. Prövning av hundar i polisverksamhet

1 § Prövning, enligt tjänstbarhetsprov, av hund i polisverksamhet skall utföras av provledare som har förordnats av Rikspolisstyrelsen. Vid prövning av hundar inom polisväsendet bör det beaktas att det är av största vikt att hunden är rätt utbildad och under förarens kontroll. 

2 § Mental- och funktionsprov skall utföras av besiktningsman som har förordnats av Rikspolisstyrelsen. En hunds lämplighet för polishundtjänst skall prövas innan den tas i tjänst.  I prövningen skall ingå miljö- och arbetsprov i enlighet med RPS blankettserie 214, Miljö- och Arbetsprov.

3 § Mental- och funktionsprov skall genomföras med hundar som har uppnått 18 men inte 48 månaders ålder. Om det finns särskilda skäl får även andra hundar prövas, dock att en hund som uppnått 48 månaders ålder endast får prövas i funktionsprov samt i fråga om den är skottfast.

4 § Mental- och funktionsprov skall bedömas enligt den av Rikspolisstyrelsen godkända kod- och värdetabellen för lämplighetstest som finns i RPS blankettserie 214, Kod- och Värdetabell för lämplighetstest.  Prövningen skall redovisas i protokoll på härför avsedd blankett, RPS blankettserie 214, Lämplighetstestprotokoll. En sammanfattning av en hunds lämplighet för polishundtjänst skall i samband med provtillfället delges hundägaren och föraren.  5 § En hund som har prövats av Polisen i mental- och funktionsprov får inte prövas igen utan Rikspolisstyrelsens godkännande.

 

2 kap. Prövning av polishund i övervakningstjänst Tjänstbarhetsprov

1 § Tjänstbarhetsprov 1 (se 3 kap.) skall avläggas med godkänt resultat innan hunden får brukas i polistjänst. Prövningen får ske tidigast när hunden uppnått 18 månaders ålder.

Tjänstbarhetsprov 2 (se 4 kap.) skall med godkänt resultat genomföras senast ett år efter godkänt tjänstbarhetsprov 1.

Tjänstbarhetsprov 3 (se 5 kap.) skall med godkänt resultat genomföras senast två år efter godkänt tjänstbarhetsprov 1. Tjänstbarhetsprov 3 skall därefter med godkänt resultat avläggas varje år, dock att det inte får förflyta längre tid än 14 månader mellan prövningstillfällena. För godkännande krävs att hunden är godkänd i samtliga moment. Proven skall genomföras i sammanhängande följd under 1–3 dagar. Utöver den årliga prövningen skall en fortlöpande tjänstbarhetskontroll ske.

2 § Följande betygsskala skall användas i bedömningen när delprov avläggs.
10–8 Väl godkänd (VGK)
7–5 Godkänd (GK)
0 Ej godkänd (Ej GK)

Vid gränsdragning mellan godkänt och ej godkänt skall hänsyn tas till om hunden utfört momentet eller inte.

3 § Efter avslutad prövning skall provledaren avge en sammantagen tjänstbarhetsbedömning enligt följande.
·        Väl godkänd
·        Godkänd
·        Ej godkänd

4 § Avlagda tjänstbarhetsprov skall redovisas i protokoll på härför avsedda blankett, RPS blankettserie 214, Prövning av polishund i övervakningstjänst, tjänstbarhetsprov 1–3.

5 § Hund som inte kan godkännas enligt tjänstbarhetsprov 2 eller 3 men klarar tjänstbarhetsprov 1 kan kvarhållas i tjänst under två månader. Under tiden skall omprov ske. Vid omprov i enskilt skyddsmoment skall några angreppsmoment föregå prövningen av det underkända momentet.  Hund som inte har avlagt godkänt omprov inom föreskriven tid skall tas ur tjänst. Hunden får åter brukas i tjänst först efter godkänt fullständigt tjänstbarhetsprov på den nivå hunden skulle ha varit godkänd på vid tillfället när den togs ur tjänst.
För hund som inte har erhållit betyget godkänt i enstaka moment, som dock inte får inverka menligt på tjänstbarheten, kan Rikspolisstyrelsen meddela dispens från gällande föreskrifter.
Proven är minimikrav för en polishund. Den årliga prövningen görs lämpligen av två provledare. Det bör eftersträvas att personal från andra polismyndigheter än den som avses använda polishunden medverkar vid prövningen.

Polishundcertifikat

6 § Polishundcertifikat utfärdas av Rikspolisstyrelsen.
Allmänna råd - För hund som är ”väl godkänd” i samtliga moment enligt tjänstbarhetsprov 3 kan polishundcertifikat utfärdas. Omprov får ske under en tid av två månader. I undantagsfall kan en hund med något moment som har bedömts ”godkänt” erhålla polishundcertifikat.

Närmare om bedömningen

7 § Med utgångsställning menas att hunden befinner sig sittande vid förarens vänstra sida. När hunden ansluter till föraren får den inta sittande ställning framför denne och sedan kommenderas till utgångsställning.  Föraren skall i samtliga moment följa givna anvisningar.  Koppel får inte användas annat än under moment där så beskrivs eller anges.

8 § Alla avvikelser från momentets rätta utförande skall medföra en sänkning av betyget. Hund som tjuvstartar men genast kan återkallas skall erhålla högst betyget godkänt. Hund som inte lyder tredje kommandot skall underkännas. Extra kommandon, tecken utöver de tillåtna skall medföra en sänkning av betyget. Gnäll och skallgivning där detta inte ingår skall medföra en sänkning av betyget beroende på intensitet. Bedömningen skall påbörjas efter provledarens anvisning. Alla betyg skall skriftligen motiveras. Om moment måste avbrytas skall kommandot ”avbryt” användas.

Prövning av polishund i skyddstjänst

9 § Den grundläggande synen i skyddsarbetet skall vara att hunden inte får agera självständigt utan kommando från föraren utom i de fall föraren eller hunden utsätts för överraskande angrepp eller där annat särskilt anges.  Figurant skall åtlyda förarens kommando.

Angrepp

10 § Med angrepp menas att hunden biter (vid skyddsärmförsedd figurant) respektive stöter med munkorg (vid oskyddad figurant). I de moment där angrepp krävs av hunden skall betyget i hög grad påverkas av hundens vilja att försvara det den skall försvara eller viljan att ta fast den som flyr. Ett alltför lamt angrepp skall medföra ett underkännande av momentet. Hunden skall också utnyttja första tillfället till angrepp. Hunden skall för att erhålla högsta betyg angripa så länge figuranten agerar.

Upphörande med angrepp

11 § Vid alla moment där angrepp från hunden ingår skall hunden upphöra med angreppet på förarens kommando och/eller när figuranten blir passiv.  Hund som dröjer alltför länge med att upphöra med angreppet skall underkännas i momentet. En annan detalj som skall påverka betyget är vilka åthävor föraren använder för att få hunden att sluta med att angripa.  När hunden släppt sitt bett äger föraren rätt att kommendera in hunden till sidan. Här beaktas särskilt upprepande av kommandon och åthävor samt fortlöpande bevakning av figuranten.

Uppträdande mot stillastående figurant

12 § Om hunden inte angriper den stillastående figuranten men ändå inte kan låta bli denne (vidrör) skall högst betyg 5 erhållas. Angrepp på en stillastående figurant medför automatiskt ett underkännande.

 

Åter tjänstehund